ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  7,822 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  565 7.22
เตี้ย  291 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 14.15
ผอมและเตี้ย  136 1.74
อ้วนและเตี้ย  83 1.06
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,640 72.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $