ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,355 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  509 6.09
เตี้ย  302 3.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  868 10.39
ผอมและเตี้ย  245 2.93
อ้วนและเตี้ย  301 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,130 73.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $