ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,591 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  644 4.74
เตี้ย  539 3.97
เริ่มอ้วน=>อ้วน  626 4.61
ผอมและเตี้ย  303 2.23
อ้วนและเตี้ย  110 0.81
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,369 83.65 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $