ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,623 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  647 4.75
เตี้ย  588 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  620 4.55
ผอมและเตี้ย  261 1.92
อ้วนและเตี้ย  84 0.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,423 83.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $