ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  947 6.99
เตี้ย  759 5.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  569 4.20
ผอมและเตี้ย  406 3.00
อ้วนและเตี้ย  137 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,729 79.20 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $