ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,628 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  724 5.31
เตี้ย  623 4.57
เริ่มอ้วน=>อ้วน  663 4.86
ผอมและเตี้ย  322 2.36
อ้วนและเตี้ย  163 1.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,133 81.69 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $