ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,413 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  630 4.70
เตี้ย  544 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  678 5.05
ผอมและเตี้ย  213 1.59
อ้วนและเตี้ย  96 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,252 83.89 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $