ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  638 4.93
เตี้ย  611 4.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  963 7.44
ผอมและเตี้ย  443 3.42
อ้วนและเตี้ย  288 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,003 77.27 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $