ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,829 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  681 5.31
เตี้ย  669 5.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,019 7.94
ผอมและเตี้ย  469 3.66
อ้วนและเตี้ย  338 2.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,653 75.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $