ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,812 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  808 6.31
เตี้ย  735 5.74
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,013 7.91
ผอมและเตี้ย  529 4.13
อ้วนและเตี้ย  352 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,375 73.17 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $