ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,236 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  785 6.42
เตี้ย  708 5.79
เริ่มอ้วน=>อ้วน  947 7.74
ผอมและเตี้ย  514 4.20
อ้วนและเตี้ย  336 2.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,946 73.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $