ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,192 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  751 5.69
เตี้ย  781 5.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,048 7.94
ผอมและเตี้ย  492 3.73
อ้วนและเตี้ย  425 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,695 73.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $