ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  12,508 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  785 6.28
เตี้ย  580 4.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 8.85
ผอมและเตี้ย  351 2.81
อ้วนและเตี้ย  253 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,432 75.41 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $