ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,357 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  832 6.23
เตี้ย  1,025 7.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,001 7.49
ผอมและเตี้ย  648 4.85
อ้วนและเตี้ย  539 4.04
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,312 69.72 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $