ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,659 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  622 4.91
เตี้ย  385 3.04
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,218 9.62
ผอมและเตี้ย  223 1.76
อ้วนและเตี้ย  206 1.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,005 79.03 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $