ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  12,733 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  602 4.73
เตี้ย  478 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,102 8.65
ผอมและเตี้ย  325 2.55
อ้วนและเตี้ย  311 2.44
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,915 77.87 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $