ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  13,026 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  936 7.19
เตี้ย  692 5.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,154 8.86
ผอมและเตี้ย  409 3.14
อ้วนและเตี้ย  406 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,429 72.39 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $