ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  13,732 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  582 4.24
เตี้ย  531 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,111 8.09
ผอมและเตี้ย  195 1.42
อ้วนและเตี้ย  260 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,053 80.49 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $