ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  13,232 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  846 6.39
เตี้ย  576 4.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,366 10.32
ผอมและเตี้ย  404 3.05
อ้วนและเตี้ย  305 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,735 73.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $