ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  14,088 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  813 5.77
เตี้ย  639 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,175 8.34
ผอมและเตี้ย  436 3.09
อ้วนและเตี้ย  302 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,723 76.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $