ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,164 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  394 4.83
เตี้ย  222 2.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  804 9.85
ผอมและเตี้ย  123 1.51
อ้วนและเตี้ย  147 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,474 79.30 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $