ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  482 5.90
เตี้ย  254 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  846 10.36
ผอมและเตี้ย  152 1.86
อ้วนและเตี้ย  179 2.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,252 76.57 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $