ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,157 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  517 6.34
เตี้ย  314 3.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  763 9.35
ผอมและเตี้ย  240 2.94
อ้วนและเตี้ย  263 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,060 74.29 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $