ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,378 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  397 4.74
เตี้ย  296 3.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  930 11.10
ผอมและเตี้ย  239 2.85
อ้วนและเตี้ย  249 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,267 74.80 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $