ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  7,917 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  422 5.33
เตี้ย  259 3.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,178 14.88
ผอมและเตี้ย  118 1.49
อ้วนและเตี้ย  113 1.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,827 73.60 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $