ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,779 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  743 4.71
เตี้ย  825 5.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  945 5.99
ผอมและเตี้ย  393 2.49
อ้วนและเตี้ย  268 1.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,605 79.88 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $