ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,843 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  918 5.79
เตี้ย  1,037 6.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,131 7.14
ผอมและเตี้ย  379 2.39
อ้วนและเตี้ย  325 2.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,053 76.08 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $