ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,796 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,208 7.65
เตี้ย  1,090 6.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,024 6.48
ผอมและเตี้ย  501 3.17
อ้วนและเตี้ย  297 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,676 73.92 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $