ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  15,512 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,200 7.74
เตี้ย  1,069 6.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  998 6.43
ผอมและเตี้ย  467 3.01
อ้วนและเตี้ย  260 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,518 74.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $