ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,815 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  803 5.08
เตี้ย  967 6.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,014 6.41
ผอมและเตี้ย  464 2.93
อ้วนและเตี้ย  351 2.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,216 77.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $