ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,042 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  729 4.85
เตี้ย  849 5.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,107 7.36
ผอมและเตี้ย  445 2.96
อ้วนและเตี้ย  320 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,592 77.06 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $