ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  15,853 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  914 5.77
เตี้ย  1,121 7.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,049 6.62
ผอมและเตี้ย  608 3.84
อ้วนและเตี้ย  440 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,721 73.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $