ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,122 6.96
เตี้ย  678 4.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,347 8.36
ผอมและเตี้ย  554 3.44
อ้วนและเตี้ย  191 1.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,227 75.85 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $