ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,076 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,149 7.15
เตี้ย  702 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,396 8.68
ผอมและเตี้ย  367 2.28
อ้วนและเตี้ย  177 1.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,285 76.42 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $