ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  16,111 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,431 8.88
เตี้ย  970 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,501 9.32
ผอมและเตี้ย  647 4.02
อ้วนและเตี้ย  315 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,247 69.81 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $