ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  16,071 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  924 5.75
เตี้ย  678 4.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,302 8.10
ผอมและเตี้ย  569 3.54
อ้วนและเตี้ย  294 1.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,304 76.56 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $