ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  15,931 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,059 6.65
เตี้ย  716 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,654 10.38
ผอมและเตี้ย  397 2.49
อ้วนและเตี้ย  161 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,944 74.97 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $