ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,405 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  416 4.95
เตี้ย  102 1.21
เริ่มอ้วน=>อ้วน  938 11.16
ผอมและเตี้ย  97 1.15
อ้วนและเตี้ย  48 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,804 80.95 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $