ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,415 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  417 4.96
เตี้ย  103 1.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  939 11.16
ผอมและเตี้ย  97 1.15
อ้วนและเตี้ย  48 0.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,811 80.94 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $