ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,434 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  459 5.44
เตี้ย  158 1.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  927 10.99
ผอมและเตี้ย  80 0.95
อ้วนและเตี้ย  54 0.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,756 80.10 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $