ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,402 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  600 7.14
เตี้ย  232 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  845 10.06
ผอมและเตี้ย  143 1.70
อ้วนและเตี้ย  102 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,480 77.12 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $