ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  8,392 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  600 7.15
เตี้ย  232 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  844 10.06
ผอมและเตี้ย  143 1.70
อ้วนและเตี้ย  102 1.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,471 77.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $