ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,724 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  515 5.90
เตี้ย  221 2.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  814 9.33
ผอมและเตี้ย  159 1.82
อ้วนและเตี้ย  122 1.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,893 79.01 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $