ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  8,011 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  375 4.68
เตี้ย  161 2.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  843 10.52
ผอมและเตี้ย  99 1.24
อ้วนและเตี้ย  104 1.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,429 80.25 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $