ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  8,730 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  727 8.33
เตี้ย  332 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  864 9.90
ผอมและเตี้ย  225 2.58
อ้วนและเตี้ย  195 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,387 73.16 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $