ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,444 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  917 4.72
เตี้ย  604 3.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,654 8.51
ผอมและเตี้ย  414 2.13
อ้วนและเตี้ย  227 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,628 80.37 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $