ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,496 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,077 5.52
เตี้ย  698 3.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,687 8.65
ผอมและเตี้ย  475 2.44
อ้วนและเตี้ย  246 1.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,313 78.54 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $