ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  19,564 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,475 7.54
เตี้ย  1,017 5.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,763 9.01
ผอมและเตี้ย  626 3.20
อ้วนและเตี้ย  379 1.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,304 73.11 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $