ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,518 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,071 5.49
เตี้ย  887 4.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,587 8.13
ผอมและเตี้ย  526 2.69
อ้วนและเตี้ย  290 1.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,157 77.66 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $