ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 3

10 มิถุนายน 2563
30 กันยายน 2563
10 พฤศจิกายน 2563
30 มีนาคม 2564

 

จำนวนนักเรียน  19,391 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  967 4.99
เตี้ย  615 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,830 9.44
ผอมและเตี้ย  417 2.15
อ้วนและเตี้ย  196 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,366 79.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $