ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 1

10 มิถุนายน 2561
30 กันยายน 2561
10 พฤศจิกายน 2561
30 มีนาคม 2562

 

จำนวนนักเรียน  19,917 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,564 7.85
เตี้ย  1,486 7.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,909 9.58
ผอมและเตี้ย  1,009 5.07
อ้วนและเตี้ย  714 3.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,235 66.45 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $