ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,263 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  527 5.13
เตี้ย  256 2.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,216 11.85
ผอมและเตี้ย  257 2.50
อ้วนและเตี้ย  467 4.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,540 73.47 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $