ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,259 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  534 5.21
เตี้ย  301 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,106 10.78
ผอมและเตี้ย  312 3.04
อ้วนและเตี้ย  497 4.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,509 73.19 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $