ตารางการเก็บข้อมูลภาวะโภชนาการ
ครั้งที่ 2

10 มิถุนายน 2562
30 กันยายน 2562
10 พฤศจิกายน 2562
30 มีนาคม 2563

 

จำนวนนักเรียน  10,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  569 5.59
เตี้ย  356 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,179 11.57
ผอมและเตี้ย  280 2.75
อ้วนและเตี้ย  444 4.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,360 72.24 เรียงลำดับPowered By www.thaieducation.net

 

* * * $